Danh sách các Linh Mục Giáo xứ Kẻ Sặt

Do điều kiện thông tin còn hạn chế nên danh sách các Linh mục của Giáo xứ Kẻ Sặt chắc chắn sẽ không đầy đủ. Vì thế danh sách liệt kê dưới đây nếu có gì sai xót thì xin quý độc giả vui lòng bỏ qua, đồng thời thông báo đến Ban quản trị website để sớm bổ túc cho thông tin chính xác. Xin chân thành cảm ơn.

Tất cả các linh mục của Kẻ Sặt sẽ được sắp xếp từ thế kỷ 17 đến nay

STT HỌ VÀ TÊN SINH NĂM THỤ PHONG QUA ĐỜI ÔNG BÀ CỐ
1 Lm. Giuse Hiền       Cụ Nghè Nhân
2 Lm. Phanxicô Hiện       Cụ Cử Nghĩa
3 Lm. Phanxicô Năng       Cụ Tổng Phú
4 Lm. Augustinô Cẩm       Cụ Đồ Trí
5 Lm. Phêrô Riễn       Cụ Lý Tín
6 Lm. Matthêu Phương       Cụ Tú Cương
7 Lm. Têphanô Tuấn       Cụ Khoá Nhân
8 Lm. Phêrô Tuần       Cụ Tổng Tráng
9 Lm. Gioan Giản (Giáo)       Cụ Trùm Tầm
10 Lm. Đaminh Thuỷ       Cụ Vệ Khảng
11 Lm. Giuse Nhã       Cụ Tài Xuân
12 Lm. Đaminh Triệu       Cụ Cố Nở
13 Lm. Phêrô Quang       Cụ Lý Khang
14 Lm. Phaolô Thành        
15 Lm. Gioan Lượng        
16 Lm. Anrê Ruệ        
17 Lm. Phanxicô Đoan       Cụ Cố Rượu
18 Lm. Đaminh Đào Quang Thiều 1877 1910 29.06.1955 Cụ Tổng Cần
19 Lm. Phạm Quang Trung 1887 1915   Cụ Vệ Tảo
20 Lm. Đaminh Lương       Cụ Trùm Kìn
21 Lm. Đaminh Nghĩa       Cụ Trùm Nhường
22 Lm. Đaminh Phương       Cụ Cố Biểu
23 Lm. Đaminh Án       Cụ Cố Tảnh
24 Lm. Đaminh Lê Đình Kiểm 1887 05.06.1922 02.07.1969 Cụ Cố Bỉnh
25 Lm. Đaminh Phạm Khắc Hiếu 1893 22.09.1923 13.05.1976 Cụ Cố Hoan – Tài
26 Lm. Giuse Trần Đình Trọng 1889 1925 18.06.1974 Cụ Cố Phán
27 Lm. Đaminh Phạm Quang Khanh     23.06.1961 Cụ Cố Tuấn – Phi
28 Lm. Đaminh Trí       Cụ Cố Thủ
29 Lm. Đaminh Phạm Văn Hy 1898 1933 03.01.1970 Cụ Cố Ngợi – Ý
30 Lm. Đaminh Vũ Hữu Trang   1933 15.01.1964 Cụ Cố Ruyệt
31 Lm. Đaminh Phạm Quang Hân 1899 1933   Cụ Cố Huyền
32 Lm. Đaminh Lê Quang Khánh 1902 1933   Cụ Cố Yêu
33 Lm. Giuse Phạm Quang Hiện 1881   19.08.1954 Cụ Cố Thao
34 Lm. Đaminh Phạm Hữu Phan 1902 1934 1972 Cụ Cố Nghêm
35 Lm. Đaminh Năng       Cụ Cố Kìn
36 Lm. Đaminh Phạm Bá Linh 1901 1935 02.03.1980 Cụ Cố Tụng
37 Lm. Giuse Nguyễn Đức Cần 1908 1933 20.06.1985 Cụ Cố Tín
38 Lm. Giuse Phạm Quang Chiêu, O.P 1912   1985 Cụ Cố Lẹm
39 Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, O.P 1913 14.06.1941 13.06.1965 Cụ Cố Nhận
40 Lm. Giuse Phạm Đức Sự, O.P 1916   29.05.1991 Cụ Cố Chuộng – Hội
41 Lm. Giuse Phạm Văn Vang, O.P 1916 19.09.1943 29.12.1986 Cụ Cố Hưởng
42 Lm. Đaminh Phạm Quang Phước       Cụ Cố Trần
43 Đức Đan Viện Phụ Giuse Chu Công 1917

21.02.1948
08.12.1961

30.11.2004 Cụ Cố Cát
44 Lm. Giuse Chu Đức Cung, O.P 1919 11.06.1949 29.01.2001 Cụ Cố Hường
45 Lm. Giuse Thịnh       Chi Cụ Thiều
46 Lm. Giuse Phạm Văn Oánh 1920 1950   Cụ Cố Oánh
47 Lm. Giuse Lê Quang Ngọc 1918 02.06.1950 19.05.2006 Cụ Cố Dâng
48 Lm. Đaminh Đào Công Roanh 1920 1951 26.08.1989 Cụ Cố Khái – Tuyết
49 Lm. Giuse Phạm Văn Long 1920 23.12.1951 23.01.1992  
50 Lm. Giuse Đào Văn Nhường 1922     Cụ Cố Mô
51 Lm. Giuse Đào Thanh Hương 1926 03.05.1953 10.05.1998 Cụ Cố Định
52 Lm. Đaminh Nguyễn Thanh Thảo 1925 01.07.1956   Cụ Cố Dâng (Ruy)
53 Lm. Đaminh Dương Thanh Nhã 1928 1958 24.12.1996 Cụ Cố Lạc
54 Lm. Giuse Phạm Minh Công 1937 1965   Cụ Cố Hoả – Huấn
55 Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Lượng, SSS 1933 1967 01.11.2007 Cụ Cố Thu – Yêu
56 Lm. Giuse Phạm Ngọc Sơn 1937 1967 20.12.1999 Cụ Cố Sửu
57 Lm. Giuse Lê Quang Phụng, CSSR 1927 1966 30.10.2013 Cụ Cố Thức
58 Lm. Giuse Phạm Kim Hùng 1942 30.04.1970   Cụ Cố Quỹ – Nguy
59 Lm. Giuse Phạm Tri Tân 1944 30.04.1970   Cụ Cố Quỹ – Nguy
60 Lm. Giuse Phạm Ngọc Hoan 1940 01.08.1971 09.07.2009 Cụ Cố Triết
61 Lm. Giuse Phạm Hữu Ngọc 1943 1972 24.07.2007 Cụ Cố Thăng – Lựu
62 Lm. Giuse Đào Nguyên Thống 1943 05.05.1973   Cụ Cố Kế – Côi
63 Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 1948 21.12.1974   Cụ Cố Khánh
64 Lm. Giuse Vũ Ngọc Nội 1951 28.09.1977 17.08.2012 Cụ Cố Anh
65 Lm. Giuse Phạm Văn Dương 1943 19.03.1976 2004 Cụ Cố Lung – Chi
66 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Phi, O.P 1950 15.09.1981 27.03.2017 Cụ Cố Miễn
67 Lm. Giuse Phạm Văn Sự 1918 26.08.1984 05.1996 Cụ Cố Trần
68 Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ 1957 19.09.1987   Cụ Cố Thức – Ruệ
69 Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên 1960

24.01.1988
02.01.2003

  Cụ Cố Quy
70 Lm. Giuse Phạm Hồng Nhật 1951 05.01.1989   Cụ Cố Chủng – Linh
71 Lm. Đaminh Phạm Xuân Đào, MEP 1958 20.05.1990   Cụ Cố Phúc – Cúc
72 Lm. Giuse Đào Quang Toản, MEP   10.03.1991   Cụ Cố Định – Mừng
73 Lm. Stanislas Phạm Xuân Lộc, OC 1953 30.06.1991   Cụ Cố Thệ – Mạnh
74 Lm. Giuse Phạm Quang Sáng, O.P 1954 21.12.1991   Cụ Cố Tráng – Xứng
75 Lm. Gioan M.Vianey Chu Minh Tân 1960 27.06.1992   Cụ Cố Hiểm – Ơn
76 Lm. Giuse Nguyễn Hữu Huân, OFM 1955 17.12.1992   Cụ Cố Kính – Hiếm
77 Lm. Giuse Phạm Văn Lý 1957 17.12.1992   Cụ Cố Thái – Côi
78 Lm. Giuse Chu Đình Chuyển, CSSR 1941 24.06.1995   Cụ Cố Hiếm
79 Lm. Giuse Dương Hữu Tình 1969 23.05.1996   Cụ Cố Chi
80 Lm. Giuse Phạm Văn Bình, OFM 1957 30.11.1996   Cụ Cố Bảng
81 Lm. Giuse Phạm Hữu Trường, O.P 1959 22.02.1997   Cụ Cố Công – Lạc
82 Lm. Jami Phạm Anh Hào 1953 05.07.1997   Cụ Cố Hiền – Giống
83 Lm. Giuse Nguyễn Tất Trung, O.P 1955 1997   Cụ Cố Đạt – Hiền
84 Lm. Giuse Phạm Thế Đoàn 1960 1998   Cụ Cố Lịch – Phen
85 Lm. Micae Phạm Văn Khoa, OSB 1963 2000   Cụ Cố Hùng (Biêng)
86 Lm. Giuse Phạm Ngọc Tuyến 1959 25.01.2000 26.01.2013 Cụ Cố Đức (Thanh) – Quyên
87 Lm. Giuse Phạm Hoàng Thịnh, SSS 1965 21.11.2000   Cụ Cố Khấn – Tuyến
88 Lm. Đaminh Vũ Hùng Cường 1962 11.04.2002   Cụ Cố Khoan
89 Lm. Giuse Nguyễn Văn Hoá 1965 11.04.2002   Cụ Cố Đạt – Hiền
90 Lm. Anphongsô Phạm Xuân Thi, SVD 1953 01.06.2002   Cụ Cố Sỹ
91 Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi 1969 06.12.2002   Cụ Cố Liệu – Lan
92 Lm. Phaolô Nguyễn Đức Nguyên 1968 28.06.2003   Cụ Cố Hào – Thư
93 Lm. M.Phaolô Phạm Văn Hùng, OC 1963 09.02.2004   Cụ Cố Xuân – Đào
94 Lm. Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, OSB 1969 24.06.2004   Cụ Cố Nghiên – Mậu
95 Lm. Giuse Phạm Trường Vĩnh, SDB   03.07.2004   Cụ Cố Minh – Lương
96 Lm. Simon M. Đào Duy Kiêm, CRM 1962 04.06.2005   Cụ Cố Đức – Nhạn
97 Lm. Giuse Nguyễn Kim Cương, O.P 1969 13.06.2005   Cụ Cố Quyên
98 Lm. Phanxicô X. Phạm Ngọc Quang 1955 04.04.2006   Cụ Cố Đức (Thanh) – Quyên
99 Lm. Micae Nguyễn Đức Ninh 1977 03.06.2006   Cụ Cố Chức (Thực) – Phượng
100 Lm. Giuse Trần Thanh Bình, SSS 1972 16.06.2006   Cụ Cố Hải – Thu
101 Lm. Gioan B. Phạm Hoàng Dũng, O.P 1972 17.06.2006   Cụ Cố Bình – Vóc
102 Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn 1972 08.08.2006   Cụ Cố Hoa (Cứu) – Đức
103 Lm. Giuse Vũ Văn Lực, OFM 1972 19.08.2006   Cụ Cố Kéo – Nhiên
104 Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, O.P 1969 04.07.2008 23.06.2021 Cụ Cố Tín – Phương
105 Lm. Giuse Phạm Văn Duy, O.P 1974 04.08.2009   Cụ Cố Lành – Mùi
106 Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương 1976 22.08.2009   Cụ Cố Bình
107 Lm. Giuse Nguyễn Đình Chiến, O.P 1976 11.06.2010   Cụ Cố Ban – Thư
108 Lm. Giuse Phạm Hoài Vũ 1976 23.06.2010   Cụ Cố Trưởng – Hồng
109 Lm. Giuse Phạm Thiên Hồng Phước 1978 23.06.2010   Cụ Cố Thi – Việt
110 Lm. Đaminh Quách Duy Hợp 1977 23.06.2010   Cụ Cố Cốn – Thanh
111 Lm. Giuse Phạm Hoàng Vương 1974 23.06.2010   Cụ Cố Khương – Mai
112 Lm. Giuse Vũ Hữu Phước 1969 29.06.2011   Cụ Cố Bằng
113 Lm. Ignatio M. Phạm Huy Thuỷ, CRM 1958 29.06.2011   Cụ Cố Hân – Uyên
114 Lm. Giuse Phạm Thanh Bình 1976 19.06.2012   Cụ Cố Ngọc – Khiết
115 Lm. Giuse Đinh Đại Long 1976 19.06.2012   Cụ Cố Quỳnh – Nhì
116 Lm. Giuse Nguyễn Bảo Thôi, SDB 1976 30.06.2012   Cụ Cố Công – Sáng
117 Lm. Gioan Baotixita Đào Huy Hoàng 1971 24.11.2012   Cụ Cố Tiếu – Kết
118 Lm. Giuse Phạm Thanh Quang  1980 30.05.2013 31.05.2019 Cụ Cố Minh – Trung
119 Lm. Giuse Phạm Như Duy, OFM 1978 09.12.2013   Cụ Cố Chi – Lộc
120 Lm. Giuse Phạm Quốc Tuấn 1982 30.05.2014   Cụ Cố Cứu – Hoà
121 Lm. Giuse Phạm Huy Khôi 1978 30.05.2014   Cụ Cố Khoan – Mến
122 Lm. Giuse Lê Hữu Phước, SSS 1983 30.05.2016   Cụ Cố An – Điệp
123 Lm. Đaminh Nguyễn Hữu Hùng, SMV 1969 25.08.2016   Cụ Cố Hải – Nhật
124 Lm. Giuse Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng, CRM 1963 08.12.2016   Cụ Cố Toán – Nhu
125 Lm. Phaolô Chu Trọng Phước, SDB 1982 24.06.2017   Cụ Cố Dương – Sơn
126 Lm. Martin Vũ Thái Hiệp, OP 1982 08.07.2017   Cụ Cố Thay – Nhung
127 Lm. Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM 1974 01.06.2018   Cụ Cố Thức – Ân
128 Lm. Martin Lê Trung Hiếu, SSS 1981 01.10.2018   Cụ Cố Quảng – Liên
129 Lm. Giuse Quách Trung Hiếu 1982 07.12.2018   Cụ Cố Hoà
130 Lm. Giuse Nguyễn Minh Giang, CM 1978 20.05.2019   Cụ Cố Sơn – Hải
131 Lm. Phaolô Maria Đào Thanh Bằng, CRM 1980 15/06/2019   Cụ Cố Son – Điểm
132 Lm. Giuse Đào Công Lập 1984 18.07.2019   Cụ Cố Cát – Hạnh
133 Lm. Giuse Maria Dương Đức Nghĩa, OCD 1984 19.08.2019   Cụ Cố Phong – Xuyến
134 Lm. Giuse Phạm Bình Phát, OP 1981 23.09.2020   Cụ Cố Tin – Đề
135 Lm. Giuse Vũ Văn Công 1988 25.11.2020   Cụ Cố Khiêm
136 Lm. Maria Alberto Vũ Bá Đạt, O.Cist 1980 19.08.2022   Cụ Cố Mạnh – Mận
137 Lm. Giuse Phạm Trọng Nghĩa 1991 08.09.2022   Cụ Cố Nghiêm – Vóc
138 Lm. Gioan Baotixita Đào Đức Minh, O.M.I 1987 22.10.2022   Cụ Cố Nhường – Hưng
139          
140          

 

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW